آرشیو

برای آزادی فعالین کارگری و کلیه زندانیان سیاسی اقدام کنیم

 سیزده آبان" شنبه سرخ" روز دانش آموز

 نه! به انتخابات سرمایه داران ایران

دستگیر شدگان اول ماه مه باید بیدرنگ آزاد شوند

 زنده باد اول ماه مه

اول ماه مه، دولت و سندیکاها در ترکیه

بیانیه هسته اقلیت بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن

خاوران گواهی میدهد

اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگری گرامی باد

محمود صالحی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد گردد!  

محمود صالحی باید آزاد شود  

اول ماه مه گرامی باد  

خاموشی پوران بازرگان  

جنبش زنان و استراتژی ها

کارگران زندانی آزاد باید گردند !  

گرامی باد یاد یوسف هاشمی  

اول ماه مه زنده است  

طعم تلخ اتش

بیانیه هسته اقلیت به مناسبت 8 مارس 

یرای آزادی کارگران دستگیرشده اعتصاب شرکت واحد تلاش کنیم 

از اعتصاب کارگران شرکت واحد حمایت کنیم

منصوراسانلورا آزاد کنيد!

اطلاعیه هسته اقلیت در رابطه با دستگیری فعالین سندیکای شرکت واحد تهران 

بیانیه هسته اقلیت در باره : اتحاد انقلابی و انتخاب های آتی 

اعلام همبستگی هسته اقلیت با "کمیته دفاع ازحقوق دستگیرشدگان اول ماه مه" 

ضرورت یک حرکت وسیع اجتماعی برای آزادی فعالین کارگری 

خاموشی نابهنگام حامد شهیدیان 

اعلامیه هسته اقلیت در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران 

اعلامیه اول ماه می 2005

اعلامیه 8 مارس 

پیام هسته اقلیت به برگزارکنندگان بزرگداشت سیاهکل در استهکلم

اتحاد چپ کارگری و مواضع ما 

به مناسبت سالروز قیام بهمن 57

اعلامیه اول ماه مه روز جهانی کارگران

برای آزادی فعالین کارگری و کلیه زندانیان سیاسی اقدام کنیم

سیزده آبان" شنبه سرخ" روز دانش آموز

نه! به انتخابات سرمایه داران ایران

دستگیر شدگان اول ماه مه باید بیدرنگ آزاد شوند

زنده باد اول ماه مه

اول ماه مه، دولت و سندیکاها در ترکیه

بیانیه هسته اقلیت بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن

خاوران گواهی میدهد

اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگری گرامی باد

محمود صالحی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد گردد!  

محمود صالحی باید آزاد شود  

اول ماه مه گرامی باد  

خاموشی پوران بازرگان  

جنبش زنان و استراتژی ها

کارگران زندانی آزاد باید گردند !  

گرامی باد یاد یوسف هاشمی  

اول ماه مه زنده است  

طعم تلخ اتش

بیانیه هسته اقلیت به مناسبت 8 مارس 

یرای آزادی کارگران دستگیرشده اعتصاب شرکت واحد تلاش کنیم 

از اعتصاب کارگران شرکت واحد حمایت کنیم

منصوراسانلورا آزاد کنيد!

اطلاعیه هسته اقلیت در رابطه با دستگیری فعالین سندیکای شرکت واحد تهران 

بیانیه هسته اقلیت در باره : اتحاد انقلابی و انتخاب های آتی 

اعلام همبستگی هسته اقلیت با "کمیته دفاع ازحقوق دستگیرشدگان اول ماه مه" 

ضرورت یک حرکت وسیع اجتماعی برای آزادی فعالین کارگری 

خاموشی نابهنگام حامد شهیدیان 

اعلامیه هسته اقلیت در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران 

اعلامیه اول ماه می 2005

اعلامیه 8 مارس 

پیام هسته اقلیت به برگزارکنندگان بزرگداشت سیاهکل در استهکلم

اتحاد چپ کارگری و مواضع ما 

به مناسبت سالروز قیام بهمن 57

اعلامیه اول ماه مه روز جهانی کارگران

اطلاعیه های جدید

هسته اقلیت  : از کوبانی دفاع کنیم

نهادهای چپ و کمونیست :اطلاعیه پایانی نشست سوم

 هسته اقلیت  : روز همبستگی جهانی کارگران                                            

 

 

Textruta: