آنکارا :

 6 جون 2008 ( 17 خرداد ) محاکمه فعالین سندیکایی

 

 

 

 

Nurettin kilicdogan

 

"نورلدین کلیچ دووان"  عضوهیات رئیسه ی سندیکای TÜMTIS  سندیکای حمل ونقل ترکیه که عضو ITF نیزمی باشد، بهمراه هیات مدیره سندیکا درآنکارا درماه نوامبر 2007 دستگیرشدند. ازنظر دولت ترکیه  آنان متهم هستند که در"محیط کاراخلال ونارامی "ایجاد کرده و همچنین دست به ایجاد "تشکل خلافکارانه" ( بخوان سندیکا ) زده اند . آنان به حبس تعلیقی از15 سال تا 60 سال تهدید شده اند .

 

 

IIker Dilcan

"ایلکر دیلیجان" سخنگوی مطبوعاتی سندیکای TÜMTIS  درسال 1980 دریک دادگاه نظامی محاکمه وبه مرگ محکوم شده بود. نامبرده 14 سال تمام درزندان مانده و اخیراًبا برگزاری یک محاکمه جنجالی دیگربه 19 سال زندان محکوم شده است .

 

بعلاوه ده تن از فعالین کارگری زندانی دولت ترکیه هستند . با یک فاکس اعتراضی به مقامات ترکیه بویژه نخست وزیرترکیه می توان صد ای کارگران زندانی، صدای اعتراض به بی عدالتی شد. دفاع ازکارگرزندانی دفاع ازسنت همبستگی اول ماه و مبارزه برای پایه ترین حقوق کارگری و حق تشکل مستقل است !

آدرس ها برای ارسال فاکس :

نخست وزیرترکیه*

0090 - 312 - 417- 04 -76

دادگستری ترکیه *

0090- 312- 714- 71-13

-------------------------------------------------------------------------------------

لطفا کپی نامه های اعتراضی را به سندیکای TÜMTIS  و کمپین دفاع ازکارگران زندانی درآلمان ارسال کنید !

*TÜMTIS – Fax : 0090 – 212 -58 - 82- 620

*NGG – FAX : 0049 -231 - 557- 979-79

-------------------------------------------------------------------------------------

متن نمونه نامه ی اعتراضی :

To

Prime Minister

The Turkish Republic

Basbakan Recep Tayyip Erdogan

Ankara / FAX: 0090 /312 – 417 – 04 - 76

  To

Turkish Ministry of Justice

Fax : 0090- 312 -  714 -  71 - 13

 

Sir,

 

As you are aware, a number of Turkish workers are going to be tried in Ankara. We know that Turkish workers from TUMSIT, like  Iranian revolutionary workers , are fighting for the basic right to  establish independent trade unions, however they face persecution and repression  in both countries.

 

These suppressions and repression of workers are condemned and we in solidarity with the Turkish workers demand:

1-     Stop the persecution of worker activists in Turkey

2-     Stop the trial of worker activists and free all the jailed workers immediately

3-      It is the worker’s right to establish their own independent unions and suppression of these unions is nothing but the suppression of basic worker’s civil rights

 

 

 

Copies to:

Campaign of solidarity for the jailed Turkish workers

NNG Syndicates Germany

e-mail : region.dortmund@nng.net

ن.س

***