تداوم اعتراضات توده ای برعلیه گرانی مواد خوراکی

( سنگال، گابون ....)

اعتراضات خیابانی، راهپیمایی سندیکاها وشورش برعلیه گرانی مواد خوراکی که برای بسیاری ازمردم غیرقابل خرید شده است، درکشورهای آفریقایی با شدت ادامه دارد.

ابتدا درروزشنبه چندین هزارنفرزن ومرد در"داکار" پایتخت سنگال برعلیه گرانی تظاهرات کردند. به گفته ی سازمانگران تظاهرات  5-6  هزارنفرشرکت کردند. این تظاهرات رااتحاد اپوزیسیون بنام "جبهه  برای سنگالِ عادلانه" فراخوانده بود. تظاهرکنندگان برعلیه  رئیس جمهورکه مدافع نئولیبرالیسم شناخته می شود، شعارمی دادند:

 "برنج گران شد؛ استفاء بده !"

 بسیاری از تظاهرکننده گان تی- شرت هایی پوشیده بودند که روی آن نوشته شده بود:

 " ما گرسنه ایم، دیگربس است ! " یا اینکه  کیسه های خالی برنج و قابلمه ها را تکان می دادند .

قبل از این روزجمعه چندصد نفرتظاهرات برپا داشتند که ف آنرا را سندیکای کارگری * فراخوان داده بود که تانزدیکی تلویزیون دولتی حرکت کردند و روزنامه  ی سنگالی این حرکت را "نقطه عطفی  درراه رادیکالیزه شده اجتماعی ارزیابی نمود".

درهمین روزدرپایتخت گابون نیز به ناگهان اوضاع بهم خورد وبه ناآرامی انجامید. جالب توجه است که گابون کشوری  به نسبت جمعیت دارای مساحت وسیع وبا ذخائرکافی نفت، تنها یک ونیم میلیون نفرساکن دارد وتاکنون به نسبت ازاثرات مستقیم گرانی موادخوراکی بدورمانده است .تاکید میشود، نسبتا بدورمانده است، چرا که عدم تعادل بین درآمد ونیازهای مردم بشدت بالاست وآبستن حوادث است .

"عمربونگو" رئیس جمهوری ازسال 1967 یعنی 41 سال است که قدرت را درانحصارخوددارد و به کهنه کارترین رئیس جمهوردرقاره آفریقا ومهمترین پایگاه  استعمارنو مشهوربوده  وکسی است که بی شرمانه برای خود ثروت های بی حساب وکتاب اندوحته است. اتوریته ی    "کاستِ بونگو" تاکنون بعنوان یک " دیکتاتورنرم" تثبیت شده است چونکه او امکاناتی دارد که درشرایط بحران اقتصادی " برقراری آرامش اجتماعی " رامی تواند بخرد . اما گاه گاهی هم مشت سرکوبگرش را نشان می دهد، نظیرقتل یکی ازمخالفین درماه مه 1990 درشهربندری "پورت گنتیل" که موجب ناآرامی گردید و چتربازان فرانسوی آنرا سرکوب وخاموش ساختند.

هم اکنون با اعتراضات وسیع نسبت به مسئله ی گرانی درپایتخت، این "اتوریته ی کنترل بحران" به آخرخط رسیده است . جمعه ی گذشته تظاهرکننده گان به فراخوان یک سازمان غیردولتی بنام "ائتلاف برعلیه گرانی خوراکی" پاسخ مثبت دادندو ازراه آهن قدیمی بسمت شهرحرکت کردند. درانتهای تظاهرات، پلیس به سمت تظاهرکنندگان گازاشک آورپرتاب نمود وبعد نیروهای امنیتی لباس شخصی تعدادی از تظاهرکنندگان را بازداشت نمودند، منجمله یک خبرنگارعکاس که برای تلویزیون خصوصی " تله آفریقا"  کار می کند وتعدادی ازاعضای " ائتلاف .." و یکی ازفعالین سندیکای حمل ونقل بازداشت شدند.

تظاهرات سازمان غیردولتی " ائتلاف بر علیه گرانی خوراکی " برمسئله ی انتخابات  منطقه ای درگابون سایه افکند. دراین انتخابات حزب دولتی، حزب دمکراتیک گابون می خواست بهرقیمت شده اکثریت کرسی ها را درشهرداری ها کسب نماید. اپوزیسیون هم تلاش می کرد توجه ی عموم را به  نتایج گرانی ارزاق عمومی جلب نماید. نتایج انتخابات دراین چند روزاعلام نمی شود اما گزارشات حاکی ازتقلب انتخاباتی گسترده است و همین باعث می گردد تا به اعتبارسیاسی سندیکاها وسازمانهای غیردولتی افزوده گردد ومردم بیشتربه حرف آنها اعتماد نمایند.

Bernard schmidنویسنده :

برگردان : نادرساده

* Fédération générale des travailleurs sénégalais (FGTS)

 

29آوریل 2008