به کارزار لغو کليه قوانين نابرابر و مجازاتهای اسلامی عليه زنان


هسته اقليت از راهپيمايی ٨ مارس ٢٠٠٦ نه تنها حمايت ميکند، بلکه خود را از ابتدا در کنار شما ميدانسته است. ما همه نيروهای انقلابی و آزاديخواه را به سهم خود به شرکت در اين راهپيمايی فراخوان ميدهيم.

سرنگون باد جمهوری اسلامی!
برقرار باد جمهوری شورایی!

هسته اقليت
فوريه ٢٠٠٦