Textruta: Textruta:
Textruta:
Textruta: مسول ستون
Textruta: Textruta:

گزارش آخرین نشست هسته اقلیت

نشست سالانه هسته اقلیت در اواخرماه ژوئن 2014 برگزار شده بود وگزارش آن بدلیل تغییراتی که در جریان بود همراه با سایت جدید منتشر میشود .

نشست با تعیین مسولین جلسه وسپس با یکدقیقه سکوت بیاد همه جانباختگان راه سوسیالیسم وآزادی آغاز شد. موضوعاتی که در دستور نشست بود برای تایید نهایی وتغییرات احتمالی قرائت شد. در نهایت موضوعات زیر در دستور کار نشست قرار گرفت.

1 - بررسی وضعیت عمومی هسته اقلیت وچشم اندازها

2 - بررسی اوضاع سیاسی ایران وو ظایف کمونیستها بطور اعم ووظایف و توان ما بطور اخص

3 - بررسی مبانی همکاری ونکات برنامه ای

Textruta: Textruta: هسته اقلیت
Textruta:

محل تماشای تصاویر و فیلم ها

اگر به ضرورت همکاری وهمگرایی نیروهای معتقد به انقلاب کارگری وسوسیالیسم رسیده اید اگر فکر میکنید تنها یک دولت کارگری وشورایی وبدیل سوسیالیستی راه نجات جامعه از فلاکت وجنگ واستبداد وخرافات است .! بیکار ننشینید حتی اگر دونفر هستید . فعالیت خود را هرچند کوچک در این راستا سازمان دهید . ما بسیاریم وسرانجام باید علیرغم تنوعات عملی ونظری همدست شویم. این ستون متعلق به فعالیت هایی از این دست است. لینکهای زیر متعلق به انواع همکاری میان نیروهای سوسیالیست وپیشروان کارگری است که بنحوی به هدف همگرایی کمک میکنند وبطریقی همکاری خود را درخدمت سازمانیابی نیروی انقلاب قرار میدهند. سازمان دادن مبارزه ایدئولوژیک در اشکال مختلف رسانه ای ، سامانه های همکاری عملی حول ملزومات جنبش سوسیالیستی و عرصه های آزادیخواهی با تکیه بر جنبش کارگری وانقلابی و اهداف سوسیالیستی . سامانه هایی در دفاع وحمایت از جنبش کارگری و تقویت گرایش پیشتاز در این جنبش . سامانه هایی برای مقابله وافشای آلترناتیو های بورژوایی یا تقویت انترناسیونالیزم که همه به پروسه همگرایی وپایان تفرقه درجنبش کمونیستی به سهم خود یاری میرسانند

 

Textruta: معرفی کتاب یا موضوع روز       
مسول ستون :
Textruta:

مطالب واخبار مربوط به جنبش های اجتماعی وزنان مسول ستون : ستاره شایان

جنبش کارگری مسول ستون: مهرنوش شفیعی

Textruta: دیدگاهها و مقالات مفید که لزوما دیدگاه هسته نیست واز منابع دیگر انتخاب شده است

. مسئول ستون : ناصر پیشرو

Textruta: هنر:      مسول ستون :
Textruta:
Textruta: نکات برنامه ای که نا ظر بر فعالیت مشترک ما در هسته اقلیت است 
مصوبه نشست ژوئن 2014

 نکات برنامه ای که ناظر بر فعالیت مشترک ما در هسته اقلیت است 
هسته اقليت جمع کوچکی از فعالین کمونیست است كه از طریق شرکت در مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایه و  در راستای تدارک  و سازماندهی انقلاب سوسیالیستی علیه مناسبات سرمایه داری واستقرار جامعه كمونيستى تلاش مى كنند.جامعه اى که فارغ از دولت، طبقات، سلطه ، ستم و استثمار است. پيش شرط ایجاد چنین جامعه ای، یک دوره گذار است که از آن 
بررسی اوضاع هسته  در نشست با مروری بر تاریخ هسته اقلیت از زمان الغای برنامه قدیم تاکنون آغاز شد .
Textruta: همکاری های جاری بین نیروهای انقلابی
 مسول ستون
Textruta: مقالاتی از اعضا که مغایر چهارچوب مواضع هسته نیست با این ملاحظه که مواضع هسته فقط از طریق نشست ها وقطعنامه ها واسناد رسمی وبا امضا هسته اقلیت اعلام میشود
آخرين انترناسيونال از يك گروه كارگرى

انقلاب کمون پاریس
ما کارگریم - خواننده جواد احمد - با زیر نویس فارسی
سرودی برای کارگران معدن - کاری از گروه یوروم - با ترجمه و زیرنویس فارسی
تئوری‌ها می‌آیند و می‌روند اما..اکبر معصوم بیگی
اگر کوسه ها آدم بودند - برتولت برشت داستان کامل - فارسی

کار ـ رفاه ـ آزادی جمهوری شورایی

کارگران جهان متحد شوید

 

 

ستونی برای نقد و اظهار نظر در اختیار منتقدین اعم از اعضای هسته یا خارج از هسته اقلیت علاوه بر این

بالای هر ستون مایل مسول آن وجود دارد ومیتوانید مستقیما نظرات خودرا ارسال کنید

Textruta: ستون آزاد
Textruta:

مطلب جدید

شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها ونهادهای چپ وکمونیست