Textruta: Textruta: Textruta:
Textruta: مسول ستون
Textruta: Textruta: Textruta: Textruta: هسته اقلیت
Textruta:

محل تماشای تصاویر و فیلم ها

اگر به ضرورت همکاری وهمگرایی نیروهای معتقد به انقلاب کارگری وسوسیالیسم رسیده اید اگر فکر میکنید تنها یک دولت کارگری وشورایی وبدیل سوسیالیستی راه نجات جامعه از فلاکت وجنگ واستبداد وخرافات است .! بیکار ننشینید حتی اگر دونفر هستید . فعالیت خود را هرچند کوچک در این راستا سازمان دهید . ما بسیاریم وسرانجام باید علیرغم تنوعات عملی ونظری همدست شویم. این ستون متعلق به فعالیت هایی از این دست است. لینکهای زیر متعلق به انواع همکاری میان نیروهای سوسیالیست وپیشروان کارگری است که بنحوی به هدف همگرایی کمک میکنند وبطریقی همکاری خود را درخدمت سازمانیابی نیروی انقلاب قرار میدهند. سازمان دادن مبارزه ایدئولوژیک در اشکال مختلف رسانه ای ، سامانه های همکاری عملی حول ملزومات جنبش سوسیالیستی و عرصه های آزادیخواهی با تکیه بر جنبش کارگری وانقلابی و اهداف سوسیالیستی . سامانه هایی در دفاع وحمایت از جنبش کارگری و تقویت گرایش پیشتاز در این جنبش . سامانه هایی برای مقابله وافشای آلترناتیو های بورژوایی یا تقویت انترناسیونالیزم که همه به پروسه همگرایی وپایان تفرقه درجنبش کمونیستی به سهم خود یاری میرسانند

 

Textruta: معرفی کتاب یا موضوع روز       
مسول ستون :
Textruta:

مطالب واخبار مربوط به جنبش های اجتماعی وزنان مسول ستون : ستاره شایان

جنبش کارگری مسول ستون: مهرنوش شفیعی

Textruta: دیدگاهها و مقالات مفید که لزوما دیدگاه هسته نیست واز منابع دیگر انتخاب شده است

. مسئول ستون : ناصر پیشرو

Textruta: هنر:      مسول ستون :
Textruta: همکاری های جاری بین نیروهای انقلابی
 مسول ستون
Textruta: مقالاتی از اعضا که مغایر چهارچوب مواضع هسته نیست با این ملاحظه که مواضع هسته فقط از طریق نشست ها وقطعنامه ها واسناد رسمی وبا امضا هسته اقلیت اعلام میشود
آخرين انترناسيونال از يك گروه كارگرى

انقلاب کمون پاریس
ما کارگریم - خواننده جواد احمد - با زیر نویس فارسی
سرودی برای کارگران معدن - کاری از گروه یوروم - با ترجمه و زیرنویس فارسی
تئوری‌ها می‌آیند و می‌روند اما..اکبر معصوم بیگی
اگر کوسه ها آدم بودند - برتولت برشت داستان کامل - فارسی

کار ـ رفاه ـ آزادی جمهوری شورایی

کارگران جهان متحد شوید
Textruta:

مطلب جدید

 

ستونی برای نقد و اظهار نظر در اختیار منتقدین اعم از اعضای هسته یا خارج از هسته اقلیت علاوه بر این

بالای هر ستون مایل مسول آن وجود دارد ومیتوانید مستقیما نظرات خودرا ارسال کنید

Textruta: ستون آزاد

صفحه نخست

آرشیو

صدای همگرایی

نشریه سوسیالیسم

پیوند ها

کتابخانه

پروژه همکاری

گرهگاهها

هنر وادبیات

درباره ما

مصاحبه با مهرنوش شفیعی در مورد اصلاح

قانون کار

Textruta:

شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها ونهادهای چپ وکمونیست